شبکه سازی چیست؟ انواع شبکه سازی ها و شبکه سا...

شبکه سازی تبادل اطلاعات و ایده ها در بین افراد با یک حرفه مشترک یا علاقه خاص ، معمولاً در یک موقعیت غیررسمی اجتماعی است. شبکه سازی اغلب با یک نقطه مشترک آغاز می شود. شبکه سازی توسط متخصصان برای گسترش حلقه های آشنایی خود ، آگاهی از فرصت های شغلی در زمینه های خود و افزایش آگاهی آنها از اخبار و روند رشته های خود و یا در جهان بزرگ استفاده می شود. (اصطلاح شبکه رایانه ای به پیوند دادن چندین دستگاه گفته می شود تا بتوانند به راحتی