بیوانفورماتیک چیست؟ قابلیت های بیوانفورمات...

بیوانفورماتیک کاربرد فناوری محاسباتی برای مدیریت انبار اطلاعاتی است که به سرعت در حال رشد است و مربوط به زیست شناسی مولکولی است. بیوانفورماتیک زمینه های مختلف تحصیلی را شامل می کند از جمله علوم کامپیوتر ، زیست شناسی مولکولی ، بیوتکنولوژی ، آمار و مهندسی. این به ویژه برای مدیریت و تجزیه و تحلیل مجموعه های زیادی از داده ها ، مانند داده های تولید شده در زمینه های ژنومیک و پروتئومیک ، مفید است.