فناوری تنظیم کننده چیست؟ ویژگی های فناوری ت...

فناوری تنظیم کننده (Regtech) مدیریت فرآیندهای نظارتی در صنعت مالی از طریق فناوری است.وظایف اصلی فناوری تنظیم کننده شامل نظارت ، تنظیم گزارش و انطباق نظارتی است.فناوری تنظیم کننده (Regtech) متشکل از گروهی از شرکت ها است که از فناوری رایانش ابری از طریق نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) برای کمک به مشاغل و مقررات کارآمد و ارزانتر استفاده می کنند. Regtech به فناوری تنظیمی نیز معروف است.