امنیت رایانه و انواع آن چیست؟ تهدیدهای امنی...

امنیت رایانه اساساً محافظت از سیستم ها و اطلاعات رایانه ای در برابر آسیب ، سرقت و استفاده غیر مجاز است. این فرآیند جلوگیری و تشخیص استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای شما است. انواع مختلفی از امنیت رایانه وجود دارد که به طور گسترده برای محافظت از اطلاعات ارزشمند یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.