واقعیت افزوده چیست؟ و فرق بین واقعیت افزوده ...

واقعیت افزوده (AR) نسخه پیشرفته ای از دنیای فیزیکی واقعی است که با استفاده از عناصر بصری دیجیتال ، صدا یا سایر محرک های حسی تحویل داده شده از طریق فناوری به دست می آید.این یک روند رو به رشد در میان شرکت های درگیر در محاسبات موبایل و به ویژه برنامه های تجاری است.