واقعیت مجازی چیست؟ چه کاربردی دارد؟

واقعیت مجازی (VR) به یک شبیه سازی تولید شده توسط رایانه گفته می شود که در آن فرد می تواند در یک محیط مصنوعی سه بعدی با استفاده از دستگاه های الکترونیکی مانند: عینک مخصوص با صفحه یا دستکش مجهز به سنسور تعامل داشته باشد. در این محیط مصنوعی شبیه سازی شده کاربر می تواند تجربه ای واقعی از احساس را داشته باشد. درک واقعیت مجازی مفهوم واقعیت مجازی بر اساس ترکیب طبیعی دو کلمه ساخته شده است: مجازی و واقعی. اولی به معنای "تقریبا" یا "مفهومی" است که منجر به تجربه