واقعیت افزوده چیست؟ و فرق بین واقعیت افزوده ...

واقعیت افزوده (AR) نسخه پیشرفته ای از دنیای فیزیکی واقعی است که با استفاده از عناصر بصری دیجیتال ، صدا یا سایر محرک های حسی تحویل داده شده از طریق فناوری به دست می آید.این یک روند رو به رشد در میان شرکت های درگیر در محاسبات موبایل و به ویژه برنامه های تجاری است.

واقعیت مجازی چیست؟ چه کاربردی دارد؟

واقعیت مجازی (VR) به یک شبیه سازی تولید شده توسط رایانه گفته می شود که در آن فرد می تواند در یک محیط مصنوعی سه بعدی با استفاده از دستگاه های الکترونیکی مانند: عینک مخصوص با صفحه یا دستکش مجهز به سنسور تعامل داشته باشد. در این محیط مصنوعی شبیه سازی شده کاربر می تواند تجربه ای واقعی از احساس را داشته باشد. درک واقعیت مجازی مفهوم واقعیت مجازی بر اساس ترکیب طبیعی دو کلمه ساخته شده است: مجازی و واقعی. اولی به معنای "تقریبا" یا "مفهومی" است که منجر به تجربه